Πεδίο εφαρμογής του θεσμού της διαμεσολάβησης εκτός από τις καθαρά αστικές ή και οικογενειακές διαφορές υφίσταται και σε εμπορικές υποθέσεις, είτε αυτές αφορούν επιχειρήσεις και εταιρίες είτε αφορούν ιδιώτες επιτηδευματίες. Σε κάθε σύμβαση που ρυθμίζει έννομες σχέσεις εμπορικού δικαίου, όπως εν παραδείγματι και ενδεικτικά συμβάσεις εμπορικής μίσθωσης, έργου, εργασίας, leasing, franchising, όπως και άλλες συμβάσεις της σύγχρονης οικονομικής ζωής, όπως οι συμβάσεις forfaiting, factoring, merchandising, management κλπ τα μέρη εφόσον έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της συμβάσεως, μπορούν όχι μόνο να διαμορφώνουν τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας αλλά και να προβλέπουν εξώδικους τρόπους αντιμετώπισης των διαφωνιών τους και επίλυσης των διαφορών τους. Η ορθή και άρτια νομοτεχνικά πρόβλεψη τέτοιων όρων και ιδίως της εξωδικαστικής αντιμετώπισης κάθε διαφοράς δια της διαμεσολάβησης είναι βασική καθώς εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της σχέσης των συμβαλλομένων ακόμη και όταν αναδυθούν διαφωνίες κατά τη λειτουργία της σύμβασης, αποφεύγοντας, ενδεχομένως προσφυγές σε δικαστήρια, με ταυτόχρονη επίλυση των διαφορών σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης. Κάθε αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προβλέψει και να εφαρμόσει μια γρήγορη, οικονομική και επωφελή επίλυση για την εταιρία ή την επιχείρησή του, ήδη κατά τη σύναψη της όποιας αρχικής εμπορικής σύμβασης, η οποία να είναι συμφέρουσα τόσο από άποψη χρόνου(επίλυση της διαφοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα), από άποψη κόστους (αποφυγή καταβολής δικαστικών εξόδων, αμοιβών Δικηγόρων, χαρτοσήμων, τελών, τόκων υπερημερίας και επιδικίας κλπ) αλλά και από άποψη της πρόβλεψης μιας διαδικασίας που δεν θα φθείρει τους συνεταίρους, συνεργάτες και λοιπούς αντισυμβαλλομένους, όσο μια προσφυγή στην Δικαιοσύνη.

Η διαμεσολάβηση είναι η πλέον κατάλληλη ρήτρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο στην αρχική σύμβαση πριν από τη γέννηση οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά και να προτείνεται ως η πλέον αποδοτική μορφή εξωδικαστικής επίλυσης μιας ανακύψασας κατά την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας, διαφωνίας ή διένεξης, προ της προσφυγής στην Δικαιοσύνη.