Συμφωνητικό Υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση

Στην …………, σήμερα, στις …/…./…, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) ……………………, κάτοικος …………… (άλλως: νομικό πρόσωπο -έδρα -επωνυμία -εκπροσώπηση νόμιμη), οποίος θα αποκαλείται πλέον “ο Α’ συμβαλλόμενος”

Β) ……………………, κάτοικος …………… (άλλως: νομικό πρόσωπο -έδρα -επωνυμία -εκπροσώπηση νόμιμη), οποίος θα αποκαλείται πλέον “ο Β’ συμβαλλόμενος”

Γ) …………………, δικηγόρος, κάτοικος …………, πληρεξούσιος δικηγόρος του Α’ συμβαλλόμενου

Δ) …………………, δικηγόρος, κάτοικος …………, πληρεξούσιος δικηγόρος του Β’ συμβαλλόμενου, και

Ε) ………………, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, κάτοικος ……………, ο οποίος θα αποκαλείται πλέον “ο διαμεσολαβητής”,

Αφού έλαβαν υπ’όψη ότι:

  1. Ανάμεσα στον Α’ συμβαλλόμενο και στον Β’ συμβαλλόμενο (που θα αποκαλούνται πλέον “τα μέρη”) έχει ανακύψει διαφορά που λεπτομερώς περιγράφεται στο Παράρτημα I αυτού του συμφωνητικού, το οποίο προσαρτάται στο παρόν συμφωνητικό και πλέον θεωρείται αναπόσπαστό του μέρος (και που θα αποκαλείται πλέον “η διαφορά”), στο αντικείμενο της οποίας τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης
  2. Τα μέρη επιθυμούν την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια κάποιου ουδέτερου τρίτου διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τους όρους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του Ν.3898/2010
  3. Ο διαμεσολαβητής είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, το όνομα του οποίου υπάρχει στο δημόσιο κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και είναι απόλυτα ανεξάρτητος και ουδέτερος προς τα μέρη, όπως ορίζει το άρθρο 2 του προαναφερθέντος Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών.

Συμφωνούν και συνομολογούν τους παρακάτω αναλυτικούς όρους της παρούσας σύμβασης:

 

Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1.Συμφωνία υπαγωγής

Τα μέρη συμφωνούν και συνομολογούν την υπαγωγή της διαφοράς (εφεξής: διαμεσολάβηση) στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του Ν.3898/2010 με σκοπό να επιχειρήσουν, με τη βοήθεια διαπιστευμένου διαμεσολαβητή, να την επιλύσουν.

 

2.Ορισμός διαμεσολαβητή

Τα μέρη συμφωνούν πως επιθυμούν τον ορισμό του διαμεσολαβητή ως το ουδέτερο εκείνο πρόσωπο που θεωρούν αμερόληπτο, κατάλληλο και αποτελεσματικό προκειμένου να τους βοηθήσει στην επίλυση της διαφοράς τους.

 

3.Τόπος διεξαγωγής

Ως τόπος διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ορίζεται …………… .

 

4.Χρόνος διεξαγωγής

Ως χρόνος διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ορίζεται ………… και ώρα ………….

 

5.Συμμετέχοντες στη διαμεσολάβηση

Τα μέρη συμφωνούν πως, κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, θα παρασταθούν αυτοπρόσωπα (σσ: τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται απ’τους νόμιμους εκπροσώπους τους). Άλλα πρόσωπα εκτός του διαμεσολαβητή και των πληρεξουσίων δικηγόρων-νομικών παραστατών δεν θα λάβουν μέρος στη διαμεσολάβηση. Για την παράσταση τρίτου προσώπου ή για την αλλαγή εκπροσώπησης των μερών, απαιτείται ρητή συγκατάθεση των μερών. Επίσης, τα μέρη, σε κάθε περίπτωση, δηλώνουν πως οι εκπρόσωποί τους έχουν ειδική εξουσιοδότηση για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τα μέρη δηλώνουν, τέλος, πως έχουν εξουσία δέσμευσης σε περίπτωση που η πορεία της διαμεσολάβησης κριθεί επιτυχημένη και υπογραφεί το πρακτικό διαμεσολάβησης.

 

6.Κόστος διαδικασίας, επιμερισμός και αμοιβές

Τα συμμετέχοντα μέρη δηλώνουν πως ο επιμερισμός της αμοιβής του διαμεσολαβητή και του κόστους της διαδικασίας στο σύνολό της θα γίνει ως εξής: …………… Τα μέρη επίσης συμφωνούν πως θα καλύψουν το κόστος της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου-νομικού παραστάτη τους.

 

Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΕΑΥΤΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

 

1.Ανάληψη εντολής από τον διαμεσολαβητή διεξαγωγής διαμεσολάβησης

Έπειτα από ανάθεση και εντολή των μερών, ο διαμεσολαβητής αποδέχεται τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης ούτως ώστε να βοηθήσει τα μέρη με αμεροληψία και ουδετερότητα να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά.

 

2.Υποχρεώσεις των μερών

…… ημέρες πριν τη διεξαγωγή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης τα μέρη συμφωνούν να προσκομίσουν στον διαμεσολαβητή συνοπτικό κείμενο (θα αποκαλείται στο εξής “ενημερωτικό σημείωμα”). Το ενημερωτικό σημείωμα θα περιλαμβάνει τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που αφορούν τη δημιουργηθείσα μεταξύ των μερών διαφορά καθώς και ο,τιδήποτε άλλο σχετίζεται με αυτή. Το ενημερωτικό σημείωμα θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του διαμεσολαβητή που θα αποσταλούν από τον τελευταίο με την επιστολή ανάληψης καθηκόντων του. Επιπρόσθετα, στο ενημερωτικό σημείωμα μπορούν να επισυναφθούν τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν από τα μέρη κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

 

3.Υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή

Ο διαμεσολαβητής φροντίζει ώστε τα μέρη να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Έχει τη διαρκή μέριμνα και οφείλει με αμεροληψία να εξυπηρετεί τα μέρη, να τα συνδράμει και να εξασφαλίζει πως η διαδικασία θα προχωρήσει κατά τον προσήκοντα τρόπο.

 

4.Διαδικασία της διαμεσολάβησης

Τα μέρη ρητά δηλώνουν πως ο διαμεσολαβητής τα ενημέρωσε για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, πως έχουν λάβει γνώση κι έχουν αντιληφθεί το πλαίσιο της διαδικασίας καθώς και τα επιμέρους στοιχεία της. Ενδεικτικά:

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία κατά την οποία ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά και να καταλήξουν σε συμφωνία.

Καθ’όλα τα στάδια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής απαγορεύεται να εκφέρει γνώμη, κρίση. Αυτό το γνωστοποιεί στα μέρη, τα οποία είναι και τα μόνα αρμόδια για την απόφαση της επίλυσης ή μη της διαφοράς τους. Ο διαμεσολαβητής είναι αμερόληπτος, ουδέτερος και κινείται στα πλαίσια διευκόλυνσης της επικοινωνίας των μερών, της δημιουργίας θετικού κλίματος συνεννόησης, διαλόγου και εξέλιξης των διαπραγματεύσεων για την επιλογή του κατάλληλου τόπου κοινού τόσο για τις κοινές όσο και για τις κατ’ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι-νομικοί παραστάτες των μερών είναι παρόντες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και βοηθούν τα μέρη των οποίων τα συμφέροντα προασπίζουν. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών είναι εκείνοι που, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα συντάξουν το σχετικό έγγραφο της συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς. Μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του εν λόγω εγγράφου, η κατάθεση προτάσεων και αντιπροτάσεων από τα μέρη δεν είναι δεσμευτική.

Με την υπογραφή του, όμως, το πρακτικό διαμεσολάβησης αποτυπώνει τη συμφωνία των μερών και μπορεί να κατατεθεί από τον διαμεσολαβητή στη γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου όπου πραγματοποιήθηκε η διαμεσολάβηση. Αυτό είναι δυνατό αν τουλάχιστον ένα από τα μέρη το ζητήσει. Επιπρόσθετα, όπως ορίζει και το άρθρο 904§2γ του ΚΠολΔ, αν το πρακτικό της διαμεσολάβησης περιέχει ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεστεί αναγκαστικά, αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

 

5.Το εκούσιο του χαρακτήρα

Τα μέρη δηλώνουν πως γνωρίζουν ότι τόσο η συμμετοχή τους στη διαμεσολάβηση όσο και η αποχώρησή τους είναι εκούσια. Έρχονται στη διαδικασία με καλή πίστη και με προσανατολισμό στην επίλυση της διαφοράς τους. Μπορούν ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε και αν το επιθυμούν ακόμη και αν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

6.Ολοκλήρωση-διακοπή διαμεσολάβησης

Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνούν πως η διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται είτε με την υπογραφή του πρακτικού διαμεσολάβησης είτε με δήλωση αποχώρησης από τη διαμεσολάβηση κάποιου από τα μέρη που επιδίδεται τόσο στον διαμεσολαβητή όσο και στο άλλο μέρος.

Τα μέρη επίσης συμφωνούν πως και ο διαμεσολαβητής μπορεί να περατώσει τη διαδικασία αν κρίνει πως αυτή δεν έχει καθόλου πιθανότητες επίλυσης ή αν η επιγενόμενη διευθέτηση θα έχει παράνομο ή μη εκτελεστό χαρακτήρα.

 

7.Αμοιβή διαμεσολαβητή

Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνούν ότι στο Παράρτημα 2 (το οποίο ενσωματώνεται στο παρόν συμφωνητικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του και μέρος) αυτού του συμφωνητικού αναφέρεται αναλυτικά η αμοιβή του διαμεσολαβητή καθώς και ο συγκεκριμένος τρόπος καταβολής αυτής. Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής συμφωνούν πως η αμοιβή του τελευταίου θα καταβάλλεται πριν την έναρξη της διαμεσολάβησης.

 

8.Ευθύνη διαμεσολαβητή

Ο διαμεσολαβητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για δόλο καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

 

9.Ματαίωση διαμεσολάβησης

Συμφωνείται από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή πως σε περίπτωση που ματαιωθεί η διαμεσολάβηση, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: …………

 

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Απόρρητο της διαδικασίας

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, ήτοι τα μέρη, οι νομικοί παραστάτες τους και ο διαμεσολαβητής, συμφωνούν πως θα τηρηθεί ο απόρρητος χαρακτήρας της διαμεσολάβησης. Όσα έγγραφα, σχέδια προτάσεων κι αντιπροτάσεων, ανυπόγραφα ή οποιοδήποτε άλλου χαρακτήρα έγγραφο προσκομισθεί και χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι εντελώς εμπιστευτικό.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συμφωνείται πως δε θα τηρηθούν πρακτικά. Επίσης, συμφωνείται πως όποιος συμμετάσχει στη διαδικασία δεν εξετάζεται ως μάρτυρας και δεν υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο προκύψει απ’τη διαμεσολάβηση σε επερχόμενη δίκη ή σε διαιτησία. Εξαίρεση θεμελιώνεται αν αυτό επιβάλλεται από κανόνες δημόσιας τάξης, κυρίως για προστασία της σωματικής ή ψυχικής υγείας προσώπου καθώς και για εξασφάλιση προστασίας ανηλίκου.

Τέλος, ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος συμμετάσχει στη διαδικασία συμφωνούν πως το περιεχόμενο της συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς που εισάγεται στη διαμεσολάβηση θα είναι απόρρητο. Εξαίρεση θεμελιώνεται αν η κοινολόγηση του περιεχομένου καταστεί απαραίτητη για την εκτέλεση της συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 9§3 του Ν. 3898/2010.

 

2.Λοιπές διατάξεις γενικού χαρακτήρα

Οι όροι της συμφωνίας αυτής θεωρούνται σαφείς, αποδεκτοί, ουσιώδεις και κατανοητοί. Σε περίπτωση ασάφειας του περιεχομένου αυτής της συμφωνίας, συμφωνείται πως αυτή θα αρθεί με ερμηνεία που να συνάδει με τα όσα ορίζει ο Ν. 3898/2010. Ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια, για όποια διαφορά προκύψει κατά την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της ………… .

Τα προαναφερθέντα συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά αμοιβαία, συντάχθηκε η παρούσα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της και υπογράφεται από τα μέρη, τους πληρεξουσίους δικηγόρους και τον διαμεσολαβητή.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Όπως αυτοί αυτοπρόσωπα παρίστανται και εκπροσωπούνται

Α’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ          Β’ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ          ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

    

 

 

Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ