Πρακτικό Επιτυχούς Διαμεσολάβησης

Σήμερα, …/…/… και ώρα ……, στη διεύθυνση ……………, ενώπιον εμού, ………., διαμεσολαβητή, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της διαμεσολάβησης μεταξύ του ………. (ή της εταιρίας ………, νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον ………) και του ………… (ή της εταιρίας ………, νόμιμα εκπροσωπουμένης από τον ………), παρουσία και των ………………. και ………………., δικηγόρων και νομικών παραστατών των μερών καθώς και των …………. και ………… (αν συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα στη διαδικασία), που έλαβε χώρα έπειτα από το, στον παρόν επισυναπτόμενο, από .../…/… συμφωνητικό υπαγωγής της διαφοράς του ……… και του ……… (αναφορά των μερών) σε διαμεσολάβηση που αφορά ………. (περιγραφή της αιτίας της διαφοράς).

Η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς επιμελήθηκε και συγκροτήθηκε στο παρόν πρακτικό από τον ………… και τον …………, πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς παραστάτες των μερών της προαναφερθείσας διαφοράς. Η συμφωνία αποτελεί έγγραφη αποτύπωση των σημείων στα οποία κατέληξαν τα μέρη, τα οποία, πριν την υπογράψουν, επιβεβαίωσαν και συναίνεσαν στο περιεχόμενό της. Ο διαμεσολαβητής μερίμνησε ώστε να αναγνωστεί η παρούσα συμφωνία. Επιπρόσθετα, προχώρησε σε ενημέρωση των μερών σχετικά με τον τρόπο και τη δυνατότητα να καταστεί η συμφωνία αυτή εκτελεστή.

Το περιεχόμενο, αναλυτικά, της παρούσας συμφωνίας έχει ως εξής:

…………… (εκτίθεται αναλυτικά, σαφώς, η συμφωνία των μερών)……………

Έπειτα από αίτημα του ……. (προστίθεται εδώ το όνομα του μέρους), ο διαμεσολαβητής ανέλαβε την επιμέλεια κατάθεσης του επιτυχούς παρόντος πρακτικού διαμεσολάβησης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου ……. , στην έδρα του οποίου έλαβε χώρα η διαδικασία της διαμεσολάβησης, συνοδευόμενο και από το υπ’αριθμ. …. παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 100 €. Με την κατάθεση στο Πρωτοδικείο, η παρούσα συμφωνία καθίσταται εκτελεστός τίτλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 904§2γ’ του ΚΠολΔ. Η εκτελεστότητα οφείλεται το γεγονός ότι αξιώνεται ποσό ύψους ……. € υπέρ του ……… (αναφορά του ονόματος του μέρους).

Το συγκεκριμένο πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό, υπογραφόμενο τόσο απ’τον διαμεσολαβητή όσο και από τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες αυτών.

(πόλη-ημ/νία-υπογραφές)