Ανάληψη Καθηκόντων Διαμεσολαβητή

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν. 3898/2010 και με το από …………… ιδιωτικό συμφωνητικό υπαγωγής της διαφοράς στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, συμφωνείται η ανάθεση σε μένα της διενέργειας της συγκεκριμένης διαμεσολάβησης. Ο διορισμός και η ανάθεση αυτή στο πρόσωπό μου ακολουθεί τις αρχές της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας σε όλο το φάσμα της διαδικασίας είναι σύμφωνες με τα άρθρα του Κώδικα Δεοντολογίας των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών (ΥΑ 109088/2011) 1§2, 2, 3§1, 3§2 καθώς και με το άρθρο 3§4 που αφορά την αμοιβή του διαμεσολαβητή.

Μαζί με την αποδοχή του διορισμού μου και με την ανάληψη των καθηκόντων μου, σας υπενθυμίζω πως η διαμεσολάβηση θα λάβει χώρα την ……………, θα ξεκινήσει την …… ώρα Ελλάδος και στη διεύθυνση ………………… . Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη προσέλευσή σας καθώς και των πελατών σας.

Για την ορθή και έγκαιρη πληροφόρησή μου σχετικά με τη διαφορά που εισάγεται στην συγκεκριμένη διαμεσολάβηση, κρίνεται αναγκαίο να προσκομίσετε στη διεύθυνση του γραφείου μου (……………) ενημερωτικό σημείωμα, συνοπτικό, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: α) τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς, β) τα ζητήματα που εκκρεμούν, γ) αν η διαφορά εκκρεμοδικίες, το χρόνο άσκησης αγωγής/ανταγωγής, το αρμόδιο δικαστήριο, τη δικάσιμο και το αιτητικό της αγωγής/ανταγωγής, δ) αν έχει ασκηθεί προσεπίκληση, το πότε έγινε η άσκησή της, ποιο μέρος προσεπικαλεσθέν, ποιο προσεπικλήθηκε, ε) αν έχει ασκηθεί πρόσθετη παρέμβαση, το πότε ασκήθηκε, ποιο μέρος την άσκησε, υπέρ ποίου και με ποιο αιτητικό, στ) τα αιτήματα κάθε μέρους.

Τα εν λόγω ενημερωτικά σημειώματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη διαδικασία και τις ανάγκες της διαμεσολάβησης. Δεν αποτελούν δικόγραφα και δεν κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνουν επιχειρήματα διεξοδικά και εξαντλητικά. Σκοπός των ενημερωτικών σημειωμάτων είναι η παροχή πληροφοριών που αφορούν την εισαγόμενη στη διαμεσολάβηση υπόθεση προς τον επιλεγμένο από τα μέρη διαμεσολαβητή.

Τα ενημερωτικά σημειώματα είναι εμπιστευτικά. Μπορείτε, αφού πρώτα τα αποστείλετε σε μένα, να συμφωνήσετε ώστε να τα ανταλλάξετε και μεταξύ σας. Η ανταλλαγή αυτή δεν είναι παρά προαιρετική και βρίσκεται στη διακριτική σας ευχέρεια.

Τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μέρη ή οι εκπρόσωποί τους (αν είναι νομικά πρόσωπα) οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αποδεικτικά εξουσίας δέσμευσης. Τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα οφείλετε να μου τα αποστείλετε πριν τρεις τουλάχιστον μέρες από την πραγματοποίηση της διαμεσολάβησης, δηλαδή έως την ……. και ώρα ……. .

Σχετικά με τους όρους καταβολής της αμοιβής μου, παρακαλώ να φροντίσετε για την διεκπεραίωση όπως αυτή έχει συμφωνηθεί.