Μπορώ να προσφύγω στη διαμεσολάβηση ενώ έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη;

Ναι. Ο νόμος (αρθρ. 3 παρ.1 εδ. α Ν.3898/2010), ορίζει ότι διαμεσολάβηση είναι δυνατή αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας.

Ορίζεται ακόμη ότι η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσωρινά και μέχρι περατώσεώς της τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Τέλος ο νόμος ορίζει ότι το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Συνεπώς η προσφυγή στη δικαιοσύνη δεν εμποδίζει την προσφυγή στη διαμεσολάβηση, αντίθετα μπορεί ακόμη και να αναβληθεί η διαδικασία αναμένοντας το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης.

Αυτό δείχνει ότι ο ίδιος ο νομοθέτης τοποθετεί τη διαμεσολάβηση ως προτιμητέα λύση σε σχέση με την αντιδικία.