Πρέπει να έχω δικηγόρο στη διαμεσολάβηση;

Ναι. Ο νόμος (αρθρ. 8 παρ.1 Ν.3898/2010), ορίζει ότι τα μέρη παρίστανται στη διαδικασία διαμεσολάβησης με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο δικηγόρος είναι το πρόσωπο που ενημερώνει τον πελάτη του για τη δυνατότητα διευθέτησης της υπόθεσής του μέσω της Διαμεσολάβησης..

Κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης, ο φυσικός ρόλος του δικηγόρου, δηλαδή αυτός του νομικού συμβούλου, δεν αλλάζει. Ο δικηγόρος εξακολουθεί να έχει τον ίδιο στόχο, δηλαδή την ευνοϊκότερη για τον πελάτη του έκβαση της υποθέσεως (ύστερα, φυσικά, από την συνεκτίμηση των εξόδων και των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με την προσφυγή στα δικαστήρια).
Περαιτέρω, οι δικηγόροι των μερών είναι αρμόδιοι για την διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων που έχουν σχέση με την διαμεσολαβητική διαδικασία. Ενδεικτικά, επιλέγουν τον Διαμεσολαβητή, καθορίζουν τον χρόνο και τον τόπο που θα διεξαχθεί η Διαμεσολάβηση, καταθέτουν οι δικηγόροι ένα μικρό ιστορικό με την υπόθεση και τα επιχειρήματά τους και δίδουν και επιπλέον διευκρινήσεις, αν τους ζητηθεί από τον Διαμεσολαβητή, ορίζουν ποιοι εκ των μερών θα παρασταθούν στη Διαμεσολάβηση, προετοιμάζουν τον πελάτη του για την παράσταση στην διαμεσολάβηση και τα τυχόν άλλα άτομα που θα παρασταθούν (σύζυγοι, τεχνικοί σύμβουλοι κλπ), εφόσον επιτευχθεί συμφωνία συντάσσουν το πρακτικό Διαμεσολάβησης κ.ο.κ.