Ποια είναι η συνήθης διάρκεια μιας διαμεσολάβησης;

Από τη στιγμή που τα μέρη συμφωνήσουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε διαμεσολάβηση, γίνεται επαφή των δικηγόρων με τον διαμεσολαβητή, συντάσσεται και υπογράφεται το συμφωνητικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση και συγκροτείται με ευθύνη των δικηγόρων των μερών ο φάκελος της υπόθεσης που δίνεται στον διαμεσολαβητή για να ενημερωθεί για τη διαφορά.

Αυτή καθεαυτή η διαδικασία της διαμεσολάβησης διαρκεί μερικές ώρες και ολοκληρώνεται μέσα σε μία μέρα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των ζητημάτων της διαφοράς, όπως αν απαιτείται η παρέμβαση ειδικών τεχνικών συμβούλων η διαμεσολάβηση μπορεί να παραταθεί μέχρι την επόμενη μέρα.

Προκύπτει δηλαδή ότι η διαμεσολάβηση είναι η συντομότερη λύση για την επίλυση μιας διαφοράς.