Ο διαμεσολαβητής μπορεί να μου παρέχει νομικές συμβουλές;

Ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να παρέχει νομικές συμβουλές στα μέρη που μετέχουν στη διαμεσολάβηση.

Ο διαμεσολαβητής δεν έχει το ρόλο του νομικού συμβούλου στη διαμεσολάβηση. Το ρόλο αυτό έχουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών, που παρίστανται υποχρεωτικά στη διαδικασία αυτή.

Αλλωστε οι διαμεσολαβητές κατέχουν μεν πτυχίο ΑΕΙ, δεν έχουν όμως όλοι νομική παιδεία.

Ο ρόλος του διαμεσολαβητή δεν είναι να συμβουλεύει τα μέρη, αλλά να τα βοηθά, μέσα σε πλαίσιο ουδετερότητας, νηφαλιότητας και εμπιστευτικότητας να αποφορτίσουν τη μεταξύ τους διαφορά, να δουν τα πλεονεκτήματα επίτευξης μιας συναινετικής λύσης από το να διαιωνίζεται μία διαφορά και να προχωρήσουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.