Σε περίπτωση που αποτύχει η διαμεσολάβηση τι μπορώ να κάνω;

Η διαμεσολάβηση είναι μία συναινετική διαδικασία στην οποία τα μέρη μετέχουν ελεύθερα.

Κάθε μέρος που μετέχει στη διαμεσολάβηση μπορεί οποτεδήποτε να απορρίψει το πρακτικό διαμεσολάβησης και να μην το προσυπογράψει, όπως και να αποχωρήσει από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης τα μέρη έχουν τις κλασσικές επιλογές της επιστροφής στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους, σε διαιτησία, αν έχουν προσυπογράψει σχετική ρήτρα, ή σε δικαστική διαμεσολάβηση.

Η ευελιξία αυτή είναι και ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, διότι δεν αποστερεί τη δικαστική προστασία από τα μέρη που μετέχουν σ’ αυτή. Αντίθετα τους προσφέρει τη δυνατότητα να διερευνήσουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς τους, αποφασίζοντας οι ίδιοι για το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας.