Η Διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη προσέρχονται εκουσίως συνοδευόμενα από τον δικηγόρο τους. Στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη με τη βοήθεια και σύμπραξη του Διαμεσολαβητή, που είναι τρίτο προς τα μέρη ουδέτερο πρόσωπο, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους με συμφωνία, συχνά στο διάστημα μιας μόλις ημέρας, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Η συμφωνία, στην οποία θα καταλήξουν τα μέρη, για την επίλυση της διαφοράς τους αποτυπώνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης, το οποίο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.